دوره و شماره: دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398 
6. کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

صفحه 50-64

مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی؛ لیلا سمیعی