دوره و شماره: دوره 18، شماره 106، آذر و دی 1398 
3. مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها

صفحه 18-33

مهسا قاسمی زاده؛ فرح سادات هالک؛ مازیار دهقان


4. بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی

صفحه 34-46

سونیا صدری اسکویی؛ داود کاه فروشان؛ نعیمه جدیری؛ میلاد محمدی


6. بررسی آزمایشگاهی و بهینه‌سازی عملکرد رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک

صفحه 55-69

مرجان رکنی؛ محمد حجت؛ محمدرضا طلایی؛ سید فواد آقامیری