دوره و شماره: دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398 
7. مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک‌زدایی آب دریا

صفحه 79-100

حامد بنی عامریان؛ سهیلا شکرالله زاده؛ سیده ملیحه صفوی