موضوعات = مهندسی شیمی
تعداد مقالات: 58
54. مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 21-35

10.22034/ijche.2021.254809.1065

زهرا معینی؛ سیاوش عاشوری


55. تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 36-49

10.22034/ijche.2021.257620.1069

مهسا کیانی نیا؛ سید مجید عبدلی؛ سیروس شفیعی


56. بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 50-63

10.22034/ijche.2021.257914.1070

مرتضی زیودار؛ مسلم ابروفراخ


57. مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 64-83

10.22034/ijche.2021.260314.1074

سامیه شهماروند؛ فروغ عاملی