کلیدواژه‌ها = کاربردها
بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 36-47

محمدحسین غلامی؛ پریسا خدیوپارسی؛ رضا ضرغامی؛ درسا ترابی


ارزشیابی روش‌های سنتز و کاربردهای نانولوله‌های دی اکسید تیتانیم

دوره 9، شماره 48، خرداد و تیر 1389

عباس والی؛ جعفرصادق سلطان محمدزاده؛ علی اکبر بابالو؛ علی گودرزی؛ ئاروین عطاردی