کلیدواژه‌ها = محیط زیست
مروری بر فرایند تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متانول

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 42-52

اعظم امینی؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری؛ طاهر رحیمی اقدم


طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مجید پاکیزه؛ سعید جاوی‌مقدم؛ مهدیه نامور محبوب


سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست

دوره 8، شماره 44، آذر و دی 1388

جواد فهیم؛ سیدمحمد مهاجرزاده؛ محمدرضا کمالی