کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 75-86

میثم باریکانی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ مهدی باریکانی


بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

مجتبی عباسیان؛ مهدی جایمند


مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

بابک قنبرزاده؛ الهامه رزمی راد؛ هادی الماسی؛ یونس زاهدی