کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایش
خشک‌کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک‌کن ترکیبی هوای گرم- فروسرخ

دوره 22، شماره 127، خرداد و تیر 1402، صفحه 39-54

10.22034/ijche.2022.329279.1179

مطهره دل انگیز؛ مائده شهیری طبرستانی؛ کامیار موقرنژاد


استخراج و اندازه‌گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع

دوره 21، شماره 122، مرداد و شهریور 1401، صفحه 77-87

10.22034/ijche.2021.296634.1131

سمیه رسولی گرمارودی؛ عبدالرضا نیلچی؛ محمد رضا یافتیان؛ جواد رفیعی


بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ

دوره 20، شماره 114، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 37-48

10.22034/ijche.2021.247928.1046

مریم حلمی؛ علیرضا همتی؛ پرویز آبرومند آذر؛ کامبیز تحویلداری؛ علی اکبر سیف کردی


تصفیه محلول چهار جزئی آب/ اتانول/ استالدهید/ استیک‎اسید با بستر کربن فعال

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 63-73

پریچهر شهنوازی؛ کبرا پورعبدالله