کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

ادریس اعتماد؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

سیدمهدی فتاحیان؛ ناصر تیموری خانه سری؛ محمدصادق مومنی


تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

امیرحسین قربان فرحی؛ قاسم نجف‌پور؛ علی‌اصغر قریشی؛ مهسا نریمانی؛ مجتبی معصومی؛ مهری اصفهانیان