کلیدواژه‌ها = جداسازی
نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 66-77

10.22034/ijche.2021.264646.1093

میثم محمدی سعادت؛ سمیه نوروزبهاری؛ مجید اسماعیلی


کاربرد نانو ذرات مغناطیس در حوزه‌های زیستی و غذایی

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 41-48

مهرداد نیاکوثری؛ زهرا فرقانی


راکتورهای غشایی کاتالیستی

دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393

الهام عامری


روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs)

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

علی حفیظی؛ مهدی نیک‌نام شاهرک؛ علی احمدپور؛ مرتضی مغربی؛ اکبر شاهسوند


کارایی غشاهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

زینب بلباسی؛ علی اکبر بابالو؛ مصطفی یدالهی


بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

حامد شکرکار؛ امین سالم


بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن)

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

امیر ایران نژاد؛ سید سیامک اشرف تالش؛ شهره فاطمی؛ پیمان عمرانی؛ امین سالم