کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

مجتبی عباسیان؛ مهدی جایمند


سنتز و مطالعة ریخت‌شناختی کاتالیزگرهای کروی (زیگلر- ناتا)

دوره 9، شماره 52، آذر و دی 1389

زهره هادی؛ مجید منجی؛ مهرداد مداح علی