کلیدواژه‌ها = ترشوندگی
کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 32-43

عارفه نقی زاده؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی


مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکونی بر روی ترشوندگی محیط متخلخل

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

صابر محمدی؛ مسعود اخوان شریف؛ فریبرز رشیدی