کلیدواژه‌ها = جذب زیستی
الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 22-37

احد قائمی؛ علیرضا همتی؛ پوریا امانی


جذب زیستی یون‌های سرب از محلول آبی با استفاده از زیست‌توده موکور ایندیکوس مخمری شکل

دوره 11، شماره 61، خرداد و تیر 1391

وحید جوان‌بخت؛ حمید زیلوئی؛ کیخسرو کریمی


فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها

دوره 9، شماره 50، مهر و آبان 1389

سپیده قربانی؛ فاطمه تابنده؛ باقر یخچالی؛ محمدرضا مهرنیا