کلیدواژه‌ها = ژل
مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 48-59

مریم ذکریاپور نائینی؛ سارا حاجی زاده؛ سعید خداپرست؛ محمد شمسی؛ سارا خادم پیر؛ ایمان فرح بخش


سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 6-16

مهناز شاه‌زمانی؛ محمود معصومی؛ روح‌اله باقری