کلیدواژه‌ها = پیشرانه‌های جامد مرکب
بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیست‌ها بر سرعت سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب نیترامینی

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 60-73

سیدمحمدرضا نیازی؛ سیدعباس وزیری؛ محمدعلی دهنوی


نقش نانو ذرات آلومینیم در رفتار سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 19-28

محسن زراعتکار مقدم؛ عباس کبریت چی


بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 62-75

محسن زراعتکار مقدم؛ محمدعلی دهنوی؛ مصطفی نجفی