کلیدواژه‌ها = ضریب کلی انتقال جرم
پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

میثم تراب مستعدی؛ سید جابر صفدری؛ سید محمد علی موسویان؛ محمد قنادی مراغه