کلیدواژه‌ها = مایع
تعادل جامد- مایع در مخلوط‌های حاوی پایرن و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره با بهینه‌سازی پارامترهای معادله لارسن

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 6-13

حیدر رضایی؛ علی اکبر دادخواه؛ محمدامین بهمنی؛ احسان فریدونی


مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 48-59

امیرحسین طاهرشمسی؛ احد قائمی؛ نصور شیروانی؛ میثم تراب مستعدی


مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی

دوره 8، شماره 44، آذر و دی 1388

امیرحسین هرندی زاده؛ امیر رحیمی؛ محمدرضا احسانی