کلیدواژه‌ها = ازدیاد برداشت
کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 32-43

عارفه نقی زاده؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی


عملکرد زیست‌سور‌فاکتانت در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی

دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ حمید مثمری


بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد

دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390

بهزاد رستمی؛ ریاض خراط؛ سیروس قطبی