کلیدواژه‌ها = غشا
بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات

دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397، صفحه 47-59

علی احسانی؛ امین سلیمانی مهر؛ داود حاجیان نژاد؛ حمید باتقوا؛ محمد زنگنه


کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 37-48

کامران قاسم زاده؛ رحمان زینالی؛ عباس آقائی نژاد میبدی