کلیدواژه‌ها = رسوب
مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 31-44

سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه


تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 36-45

سلیمه رئیسی؛ حمیده روحانی نژاد؛ احمد مولایی راد


اصلاح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری براساس مؤلفه قطبی انرژی سطح

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 48-58

امیرحسین نیکو؛ محمدرضا ملایری؛ عبدالله الجنابی