کلیدواژه‌ها = آنزیم
کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حسین رسالتی؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری


مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی

دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389

صفورا رمضانی؛ حمیدرضا کریمی‌نیا؛ محمدرضا فیاض؛ جلال شایگان