کلیدواژه‌ها = غشاء
آبزدایی از ترکیبات آلی با استفاده‌ از غشای پلی وینیل الکل(PVA) در فرایند تراوش تبخیری

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

سید سعید حسینی؛ حسن پهلوانزاده؛ مرضیه تمدن‌دار


کاربرد دی اکسید کربن فوق بحرانی در ساخت غشاءها

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

سید سیاوش مدائنی؛ نیما ارست


بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن)

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

امیر ایران نژاد؛ سید سیامک اشرف تالش؛ شهره فاطمی؛ پیمان عمرانی؛ امین سالم