کلیدواژه‌ها = ترمودینامیک
جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 19-32

حدیثه معصومی؛ رضا جمشیدیان؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ بهروز عباسی سورکی