کلیدواژه‌ها = گوگردزدایی
بررسی روش‌های گوگردزدایی از کک‌نفتی به منظور استفاده در صنایع تولید آلومینیم

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 88-98

حدیث عسکری؛ فرهاد خراشه؛ سعید سلطانعلی؛ امین شفقت


بررسیِ آزمایشگاهی خاکسترزدایی و گوگردزدایی از قیر طبیعی

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393

یاسر واثقیان؛ نگین حیدری؛ مجتبی احمدی؛ مهدی پیری؛ مجید هاشمی؛ بیژن عباسی