نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 50-65

10.22034/ijche.2021.269203.1089

جعفر قیدرخلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهسا بابایی؛ شهره مسجدی