نویسنده = محمدمهدی کامیابی
مدلسازی انتشار ویروس کرونا با استفاده از روش زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22034/ijche.2023.375344.1260

محبوبه رحیم دل؛ محمدمهدی کامیابی؛ حدیث اقبالی؛ محمدجواد رحیم دل