نویسنده = �������������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی

دوره 17، شماره 99، مهر و آبان 1397، صفحه 30-42

مینا نیلی اردکانی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی