نویسنده = ������������ �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 16-26

فرانک اخلاقیان؛ سمیه اسمعیل زاده انزابی