نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 32-43

عارفه نقی زاده؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی