نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

علی صمدی افشار؛ سیدرضا هاشمی؛ محسن میری؛ پرویز ستایشی حق