نویسنده = محمدعلی دهنوی
محاسبات ترکیب شیمیایی گازهای تعادلی واکنش رفرمینگ به کمک روش‌های عددی

دوره 17، شماره 101، بهمن و اسفند 1397، صفحه 41-49

میثم عطائی؛ محمدعلی دهنوی


بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیست‌ها بر سرعت سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب نیترامینی

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 60-73

سیدمحمدرضا نیازی؛ سیدعباس وزیری؛ محمدعلی دهنوی


بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 62-75

محسن زراعتکار مقدم؛ محمدعلی دهنوی؛ مصطفی نجفی