نویسنده = ���������������� ����������
طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 74-85

احمدرضا توکلی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عرفان نوردوست؛ اقدس حیدری