نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 90-101

امیر حسین زاده هلاله؛ عباسعلی چنگلوایی