نویسنده = فاطمه بسحاق
مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 6-25

فاطمه بسحاق؛ خسرو رستمی


معرفى روش‌هاى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 6-21

فاطمه بسحاق؛ محمد بسحاق


روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 104-125

فاطمه بسحاق؛ بابک مختارانی؛ حمیدرضا مرتهب


گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 96-109

فاطمه بسحاق؛ بابک مختارانی؛ حمیدرضا مرتهب