نویسنده = داریوش سالاری
مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 35-53

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیائی؛ داریوش سالاری


مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 98-111

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری


مروری بر فرایند تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متانول

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 42-52

اعظم امینی؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری؛ طاهر رحیمی اقدم


مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 56-65

طاهر رحیمی‌اقدم؛ حبیب مهری‌زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری؛ اعظم امینی