نویسنده = ���������������� ����������
نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 75-86

میثم باریکانی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ مهدی باریکانی