نویسنده = ������������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

رحیم ابراهیمی بریسا؛ حسین رسالتی؛ محمدهادی آریایی منفرد؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری