نویسنده = محمد شکوهی
روش‌های تجربی اندازه‌گیری چگالی و گرانروی محلول‌های آمین و حلال‌های مایع و مدل‌سازی داده‌های تجربی

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

محمد شکوهی؛ سیده آرامش طاهری‌محمد آبادی؛ مهدی وحیدی؛ امیرحسین جلیلی؛ مسیح حسینی‌جناب