نویسنده = ������������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مدول کشسانی نمونه‌های زیستی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

نفیسه هاشمیان کاخکی؛ سمیراسادات میرجلیلی؛ صدیقه صادق حسنی؛ زهرا ثبات