نویسنده = ���������� ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. گرماسنجی روبش دمایی: ابزاری نوین در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

علی‌اکبر موسوی موحدی؛ راضیه کرم‌زاده؛ مجتبی امانی؛ سارا موسوی دوست