نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

عباس شهرآبادی؛ میثم کمالی‌پور؛ سعید عباسی؛ سید صالح هندی؛ محمد جامی‌الاحمدی