نویسنده = سید حسن هاشم آبادی
شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 46-53

مجید قمری؛ سید حسن هاشم آبادی


بررسی تجربی و شبیه‌سازی CFD هیدروسیکلون کک زدای پتروشیمی جم

دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392

مهدی مشتاقیان؛ سید حسن هاشم آبادی