نویسنده = ������������������������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. جریان چند مکانیزمی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گاز میعانی شکافدار - مدل ترکیبی

دوره 10، شماره 58، آذر و دی 1390

ابوالقاسم کاظمی‌نیاکرانی؛ شهاب گرامی؛ سیروس قطبی؛ عبدالنبی هاشمی