نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فشار و نحوة گرمایش بر عملکرد برج واکنشی گوگردزدایی با هیدروژن

دوره 9، شماره 48، خرداد و تیر 1389

حمید رضا مهدی‌پور؛ مهدی محمدی؛ جواد علایی؛ مرتضی تاجریان؛ سعید بروجردی