نویسنده = ندا کلانتری
معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

اکرم کاظم زاده؛ علی اکبر بابالو؛ عباس آقایی نژاد میبدی؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی


غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

اکرم کاظم‌زاده؛ علی اکبر بابالو؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی؛ مهدی ملکی