نویسنده = علی اکبر بابالو
بررسی کارایی غشاءهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن‌ها برای استفاده در راکتورهای همپارش غشایی

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

نازنین چرچی؛ محبوبه اجتماعی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی


کارایی غشاهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

زینب بلباسی؛ علی اکبر بابالو؛ مصطفی یدالهی


معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

اکرم کاظم زاده؛ علی اکبر بابالو؛ عباس آقایی نژاد میبدی؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی


غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

اکرم کاظم‌زاده؛ علی اکبر بابالو؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی؛ مهدی ملکی