نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر غلظت پپتایزکننده بر حجم منافذ آلومینا

دوره 7، شماره 35، مرداد و شهریور 1387

سید حمید جزایری؛ رضا کاظم نژاد؛ سمیه علیجانی؛ امین سالم