نویسنده = سید حمید جزایری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تغییر غلظت پپتایزکننده بر حجم منافذ آلومینا

دوره 7، شماره 35، مرداد و شهریور 1387

سید حمید جزایری؛ رضا کاظم نژاد؛ سمیه علیجانی؛ امین سالم


2. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف فعال‌سازی بر قدرت جذب سطحی بنتونیت فعال

دوره 7، شماره 34، خرداد و تیر 1387

شیما عزیزی؛ سید حمید جزایری؛ سید محسن پیغمبرزاده