نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط

دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392

امیرحسین قربان فرحی؛ قاسم نجف‌پور؛ علی‌اصغر قریشی؛ مهسا نریمانی؛ مجتبی معصومی؛ مهری اصفهانیان