نویسنده = محمد قنادی مراغه
پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

میثم تراب مستعدی؛ سید جابر صفدری؛ سید محمد علی موسویان؛ محمد قنادی مراغه


بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار

دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388

حسین ابوالقاسمی؛ مریم ظاهری؛ محمد قنادی مراغه؛ پریسا ظاهری